Personuppgiftspolicy


Syfte

HBK AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet. Denna policy informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in av oss. Denna policy finns tillgänglig på www.hbk-ab.se
HBK AB kan komma att behandla dina personuppgifter om du eller någon (privat person eller juridisk person) du företräder ingår avtal med oss, eller i syfte att ingå avtal med oss, eller om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller social media.
HBK AB kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, om inte specifikt anges häri.
HBK AB kan eventuellt behandla några eller alla av följande personuppgifter:
  • Namn
  • Titel
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare, inklusive org.nr.
  • Betalningsuppgifter och betalningshistorik
  • Orderhistorik
  • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

HBK AB behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och HBK AB, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås och för att möjliggöra en god affärsrelation genom att hantera dina förfrågningar, kommunicera kring gemensamma uppdrag eller uppfyllande av avtal.
Som laglig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, så gör vi det bara i de syften som anges ovan.
HBK AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån HBK AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Lagring och behandling

HBK ABs utgångspunkt är att endast arbetstagare inom HBK AB och personuppgiftsbiträdet som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
HBK AB kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden. HBK AB kommer att spara sådana uppgifter som vi är enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stadgar.
Ibland samarbetar vi med andra företag i behandlingen av dina personuppgifter. Företag som behandlar personuppgifter för vår räkning ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och upprätthåller respekt för din integritet och följer gällande lagar om integritet.
HBK AB kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från HBK AB.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning, när som helst begära tillgång till dina personuppgifter som vi hanterar och rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Du har även rätt att inlämna klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar i denna policy

HBK AB förbehåller sig rätten att ändra denna policy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på HBK ABs hemsida.

Kontaktinformation

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta HBK AB
Telefonnummer: 031-724 54 28
E-postadress: info@hbk-ab.se